Terms and conditions_backup

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasbaarheid van deze voorwaarden

Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 'Mieke Dierckx' zijn vrijblijvend en 'Mieke Dierckx' behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 'Mieke Dierckx'. 'Mieke Dierckx' heeft het recht om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 'Mieke Dierckx' kan de voorwaarden van de levering wijzigen indien dit noodzakelijk is. In dit geval zal 'Mieke Dierckx' u hiervan op de hoogte brengen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 'Mieke Dierckx' dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 'Mieke Dierckx' zal een reden communiceren, maar elke reden is toegelaten.

2.3 'Mieke Dierckx' heeft het recht de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden onmiddellijk na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden zoals aangegeven tijdens het bestelproces.  

4. Levering

4.1 De op Mieke Dierckx opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.

4.2 De levering van de producten gebeurt geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten klaar zijn voor verzending.

5. Aansprakelijkheid & Eigendomsvoorbehoud

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 'Mieke Dierckx' daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, via mail en gemotiveerd op de hoogte te brengen. Samen met 'Mieke Dierckx' kunt u tot een oplossing van het probleem komen. 

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 'Mieke Dierckx' geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 7. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Mieke Dierckx ,Heksenbrug 32, 2260 Westerlo, België. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. 

8. Bestellingen/communicatie

Voor miscommunicatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en 'Mieke Dierckx', voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 'Mieke Dierckx', is 'Mieke Dierckx' niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 'Mieke Dierckx'.

9. Overmacht

9.1 'Mieke Dierckx' heeft het recht de uitvoering van uw bestelling of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal u steeds per mail worden meegedeeld. 'Mieke Dierckx' zal hiervoor geen schadevergoeding moeten betalen. het reeds betaalde bedrag wordt terug overgemaakt naar de koper.

9.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.  

10. Diversen

10.1 Indien u aan Mieke Dierckx schriftelijk opgave doet van een adres, heeft Mieke Dierckx recht naar dat adres alle bestellingen en communicatie te verzenden, tenzij u 'Mieke Dierckx' via mail laat weten naar welk adres uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 'Mieke Dierckx' in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 'Mieke Dierckx' vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 'Mieke Dierckx' is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België, rechtbank te Turnhout.

12. Persoonsgegevens 

Door te bestellen op de internet site van www.miekedierckx.be, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Mieke Dierckx zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.  

13. Klachten 

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.  

14. Waarborg 

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. 

 

PRIVACY

PRIVACY

Dit is de website van Mieke Dierckx 

Postadres is 
Heksenbrug 32, 2260 Westerlo.  

Uw persoonsgegevens zijn onze verantwoordelijkheid

Welke gegevens?

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

. uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

. alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

. om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

. om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden

. om uw aankopen naar u te versturen;

Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). 

Contact

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid? Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

. via e-mail: info@miekedierckx.be

. via telefoon: +32 (0)472.902444

. per post: Heksenbrug 32, 2260 Westerlo

Specifiek gebruik

Als u ons uw postadres via het web meedeelt zal u alleen die informatie of bestellingen ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt zal u alleen e-mails van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

U kan via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres